Lịch Trình Thi Đấu

For current Swiss Rankings Click Here
For Game Reviews Click Here
Swiss Results: Round 1, Round 2, Round 3, Round 4

1st Round: Chủ Nhật Ngày 10 Tháng 7 Năm 2005 - 09:00AM (sáng)

2nd Round: Chủ Nhật Ngày 10 Tháng 7 Năm 2005 - 10:00AM (sáng)

 

3th Round: Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 7 Năm 2005 - 9:00AM (sáng)

4th Round: Chủ Nhật Ngày 17 Tháng 7 Năm 2005 - 10:00AM (sáng)

 

Lưu ý: tất cả thời gian ở đây đã được đổi sang giờ Việt Nam.

For your local time and date please click here Time Zones!